Declaration of accessibility

The Interreg South Baltic Programme undertakes to ensure the availability of the www.southbaltic.eu website in accordance with the provisions of the Act of 4 April 2019 on digital accessibility of websites and mobile applications of public entities (Journal of Laws of 2019, item 848, issued by the Polish Parliament – Sejm).

Compliance status:

The website is partially compliant with WCAG 2.1 standard and the guidelines for the accessibility of content for people with disabilities. The website thus partially complies with the Act of 4 April 2019 on digital accessibility of websites and mobile applications of public entities.

The criteria for access criteria in accordance with the Act have been met.

 • Despite the efforts of the website administrators, some documents published on the website are unavailable due to the fact that:
  • come from various sources,
  • are very extensive and created in association with several organisational units, which makes the impact on their content limited (e.g. detailed description of priority axis),
  • are published on the basis of the rules adopted in another institution,
  • are published before the entry into force of the Act of 4 April 2019 on digital accessibility of websites
 • Videos do not contain subtitles, translations into any sign language, audio description or transcription.
 • Errors in embedded styles might occur

The service can be operated both by keyboard and by mouse.

The Interreg South Baltic Programme is making ongoing efforts to eliminate the barriers identified on the website.

Date of publication of the website: 2015-08-30

Date of last major update: 2023-01-02

The Declaration was drawn up on 2020-05-27 based on the assessment of the external entity:

Webster-Studio Sp. z o.o. ul. Marcelińska 94B/169 60-324 Poznań
NIP: 7792502487, REGON: 382381799, KRS nr: 0000768113

Feedback and contact details:

If you have problems with website accessibility or would like to report any lack of availability, please contact us. The contact person is Katarzyna Sempołowicz-Lipska, email address: katarzyna.sempolowicz-lipska@southbaltic.eu, phone number: + 48 58 746 38 55

Appeal procedure:

Anyone may request that a website, mobile application or any element thereof be made digitally accessible. You can also request information to be made available through an alternative means of access, for example, by reading a digitally unavailable document, describing the content of a film lacking an audio description, etc. The request should include the identity of the person making the request, an indication of which website or mobile application the request pertains to and a contact method. If alternative access is required, the person should also specify a way of presenting the information that is convenient for him/her. The public entity should comply with the request as soon as possible and at the latest within seven days from the date of the request. If this deadline cannot be met, the public entity shall immediately inform the person making the request when it will be possible to meet the request, which shall not be longer than two months from the date of the request. Where digital accessibility cannot be provided, the public entity may propose an alternative means of accessing the information. Where the public entity refuses to comply with an accessibility request or to provide an alternative means of accessing information, the requesting entity may complain about the lack of digital accessibility of a website, a mobile application or an element of a website or mobile application. Once the above procedure has been exhausted, a request may also be made to the Ombudsman through the website https://www.rpo.gov.pl/

Building accessibility

The office of the Joint Secretariat of the Interreg South Baltic, address: 80-864 Gdańsk, Plac Porozumienia Gdańskiego 1 (Office 121), is located in a building adapted to the needs of people with disabilities.

 • The building can be entered from three sides.
 • The building is fully accessible to people with disabilities with a lift in the wing A of the building. On each of the three floors, there are toilets adapted to the needs of people with disabilities.
 • There are no induction loops or voice information in the building.
 • In front of the building, on the left side from the main entrance, two parking spaces have been designated for the disabled.
 • The building can be entered with an assistance dog or a guide dog.
 • There is no Braille alphabet, contrasting or enlarged signs for blind and visually impaired people in the building. It is not possible to use the Polish Sign Language translator online.

Deklaracja dostępności (PL)

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1 na stronę https://southbaltic.eu/

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Programu Współpracy INTERREG Południowy Bałtyk.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

Wstęp

Program Współpracy INTERREG Południowy Bałtyk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://southbaltic.eu/

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-02
Data sporządzenia deklaracji: 2020-05-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zostały spełnione częściowo kryteria dostępu zgodne z ustawą.

 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów portalu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt (np. szczegółowe opisy osi priorytetowych),
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Filmy nie posiadają napisów, tłumaczenia na polski język migowy, audiodeskrypcji lub transkrypcji.
 • Mogą wystąpić błędy dotyczące osadzenia styli.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-27

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:

Webster-Studio Sp. z o.o. ul. Marcelińska 94B/169 60-324 Poznań
NIP: 7792502487, REGON: 382381799, KRS nr: 0000768113
 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Katarzyna Sempołowicz-Lipska, adres email: katarzyna.sempolowicz-lipska@southbaltic.eu
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 48 58 746 38 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Program Współpracy INTERREG Południowy Bałtyk powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Program Współpracy INTERREG Południowy Bałtyk niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Program Współpracy INTERREG Południowy Bałtyk może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Program Współpracy INTERREG Południowy Bałtyk odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym znajduje się Wspólny Sekretariat programu Interreg Południowy Bałtyk, 80-864 Gdańsk, Plac Porozumienia Gdańskiego 1 (biuro 121), został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

 • Do budynku prowadzą trzy wejścia.
 • Dla osób o ograniczonej mobilności budynek jest w pełni dostępny. Budynek jest wyposażony w windę. Na każdym z trzech pięter znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.
 • Przed budynkiem od strony wejścia głównego wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.